Uutiset

Learn and Educate Finlandin Sanna Paljakka levittää lukemisen ilosanomaa... Uusimaa maanantai 13.1.2020

Vuoden Lapsellinen teko -diplomi Learn and Educate Finlandin työntekijälle

Porvoon Pelastakaa Lapset ry:n puheenjohtaja Erja Hanni (oik.) ojensi Porvoon ensimmäisen Vuoden lapsellinen teko -diplomin luokanopettaja Juha Huttuselle. Taustalla paikallisyhdistyksen varapuheenjohtaja Saila Vilkki (vas.) ja hallituksen jäsen Riitta Halonen.

Marko Wahlström

Luokanopettaja Juha Huttunen sai Vuoden lapsellinen teko -diplomin

Uutiset (Itäväylä) 20.11.2018 12:57

POR­VOO, HUH­TI­NEN Tiis­tai­na vie­tet­tä­vän kan­sain­vä­li­sen Lap­sen oi­keuk­sien päi­vän kun­ni­ak­si Pe­las­ta­kaa Lap­set ry:n Por­voon pai­kal­li­syh­dis­tys myön­si kau­pun­gin en­sim­mäi­sen Vuo­den lap­sel­li­nen teko -dip­lo­min luo­ka­no­pet­ta­ja Juha Hut­tu­sel­le, joka työs­ken­te­lee täl­lä het­kel­lä Ha­ma­rin kou­lun vii­den­nen luo­kan opet­ta­ja­na. Lap­sen oi­keuk­sien to­teu­tu­mis­ta Suo­mes­sa ja maa­il­mal­la edis­tä­vä kan­sa­lais­jär­jes­tö on val­ta­kun­nal­li­ses­ti ja­ka­nut pal­kin­to­ja jo use­am­man vuo­den.- Tä­män vuo­den tee­ma­na on osal­li­suus. Hut­tu­nen ol­lut omal­ta osal­taan osal­lis­ta­mas­sa lap­sia muun mu­as­sa ke­hit­tä­mäl­lä kou­lu­jen op­pi­las­kun­tien toi­min­taa, Por­voon Pe­las­ta­kaa Lap­set ry:n pu­heen­joh­ta­ja Er­ja Han­ni sa­noi dip­lo­min luo­vu­tus­ti­lai­suu­des­sa Huh­ti­sen kou­lul­la, jos­sa tee­ma­päi­vää vie­tet­tiin koko kou­lun voi­min.Kun­ni­a­kir­jas­ta on tar­koi­tus teh­dä pai­kal­li­syh­dis­tyk­sen jo­ka­vuo­ti­nen pe­rin­ne.- Yh­dis­tys aut­taa por­voo­lai­sia lap­si­per­hei­tä sel­vi­ä­mään ar­jes­sa. Avus­tam­me mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan ta­lou­del­li­ses­ti vä­hä­va­rais­ten per­hei­den lap­sia ja nuo­ria muun mu­as­sa hei­dän opin­nois­saan, Han­ni ker­toi.

Por­voos­ta lap­siys­tä­väl­li­nen kun­ta?

Hut­tu­nen muis­tut­ti, et­tä las­ten oi­keus osal­li­suu­teen on osa YK:n lap­sen oi­keuk­sien so­pi­mus­ta.- Osal­li­suus tar­koit­taa sitä, et­tä kai­kil­la kan­sa­lai­sil­la on ta­sa­ver­tai­nen mah­dol­li­suus osal­lis­tua it­se­ään kos­ke­viin asi­oi­hin ja yh­teis­kun­nan ke­hi­tyk­seen. Myös lap­sil­la ja nuo­ril­la tu­lee ol­la sa­mat oi­keu­det kuin ai­kui­sil­la, hän sa­noi.Por­voon las­ten ja nuor­ten osal­li­suu­teen on pa­nos­tet­tu pal­jon eri or­ga­ni­saa­ti­ois­sa yh­des­sä ja erik­seen.

- Kou­lu­tus­pal­ve­lui­den osal­li­suus- ja yh­teis­työ­tii­mi, nuo­ri­so­pal­ve­lut ja nuo­ri­so­val­tuus­to läh­ti­vät yh­des­sä vuon­na 2014 ke­hit­tä­mään osal­li­suut­ta ja yh­teis­työ­tä, jos­sa kes­kei­ses­sä roo­lis­sa ovat ol­leet kou­lu­jen op­pi­las­kun­tien hal­li­tuk­set, Hut­tu­nen sa­noi.Vuot­ta myö­hem­min Por­voos­sa pe­rus­tet­tiin las­ten ja nuor­ten mo­ni­a­lai­nen osal­li­suus- ja vai­kut­ta­mis­työ­ryh­mä.

- Tänä vuon­na teh­tiin tär­keä pää­tös: kau­pun­ki läh­tee ta­voit­te­le­maan lap­siys­tä­väl­li­nen kun­ta -ser­ti­fi­kaat­tia. Se kuu­luu Uni­ce­fiin ke­hit­tä­mään mal­liin, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on aut­taa kun­tia edis­tä­mään lap­sen oi­keuk­sien to­teu­tu­mis­ta, Hut­tu­nen jat­koi.

Pal­kin­toa on ja­et­tu vuo­des­ta 2009 al­ka­en

Vuo­den lap­sel­li­nen teko -kun­ni­a­kir­ja myön­ne­tään pai­kal­li­sel­le hen­ki­löl­le tai toi­mi­ja­ta­hol­le, joka edis­tää pai­kal­li­ses­ti lap­sen oi­keuk­sia, las­ten ja nuor­ten hy­vin­voin­tia ja osal­li­suut­ta sekä lap­sia ja nuo­ria ai­dos­ti huo­mi­oi­vaa pää­tös- ja toi­min­ta­kult­tuu­ria kun­nas­sa. Pal­kin­non ja­ka­mi­nen on saa­nut al­kun­sa Imat­ral­ta, jos­sa Pe­las­ta­kaa Lap­set ry:n pai­kal­li­syh­dis­tys on ja­ka­nut kun­ni­a­kir­jaa vuo­des­ta 2009 läh­tien pai­kal­li­ses­ta, eri­tyi­ses­ti las­ten ja nuor­ten hy­väk­si teh­dys­tä työs­tä. Pal­kin­to ja­e­taan joko yk­sit­täi­sel­le hen­ki­löl­le tai toi­mi­ja­ta­hol­le. Lap­si­jär­jes­töil­lä on vuo­sit­tain yh­tei­nen tee­ma liit­ty­en YK.n lap­sen oi­keuk­sien so­pi­muk­seen. Pe­las­ta­kaa Lap­set ry haas­taa kaik­ki Suo­men ala­kou­lu­lai­set viet­tä­mään toi­min­nal­lis­ta Lap­sen oi­keuk­sien viik­koa täl­lä vii­kol­la.

Huh­ti­sis­sa päi­vää vie­tet­ty jo 14 ker­taa

Kan­sain­vä­li­nen Lap­sen oi­keuk­sien päi­vä on myös li­pu­tus­päi­vä. Juh­la­päi­vä ja tee­ma­viik­ko huo­mi­oi­daan useis­sa por­voo­lai­sis­sa kou­luis­sa.

- Las­ten oi­keuk­sien päi­vää on kou­lus­sam­me vie­tet­ty jo 14 vuot­ta. Alun­pe­rin kut­suim­me päi­vää ni­mel­lä "Kaa­mok­sen kaa­ta­jai­set" pi­me­än mar­ras­kuun se­lät­tä­jä­nä, reh­to­ri Min­na Su­mu­sa­lo sa­noi.

Huh­ti­sen kou­lus­sa päi­vä al­koi op­pi­lai­den laa­ti­mal­la aa­mu­na­vauk­sel­la, jota edel­si Suo­men li­pun nos­ta­mi­nen sal­koon.

- Lap­sen oi­keuk­sien päi­vän viet­to pe­rus­tuu YK:n lap­sen oi­keuk­sien so­pi­muk­seen. Suo­mes­sa lap­sen oi­keuk­sien päi­vää on vie­tet­ty jo vuo­des­ta 1991 al­ka­en, op­pi­las­kun­nan hal­li­tuk­sen jä­se­net Emil ja Alek­si muis­tut­ti­vat.

Lap­sen oi­keuk­sien juh­la­het­ki kou­lun juh­la­sa­lis­sa päät­tyi Su­per­mar­su-elo­ku­vaan.

LUE LISÄÄ AIHEESTAArtikkeli Opettaja lehdestä 27.12.2017

Luovuus alkaa turvallisuudesta

Taina Huttusen kehittämässä osallistavassa sävellytysmenetelmässä tärkeintä on sosiaalisuus ja luovuuteen kannustava turvallisuus.